درس آمار و احتمالات مهندسی دانشگاه آزاد

نمرات پايان ترم رشته مهندسي كشاورزي– علوم وصنايع غذايي (گروه343 )

سلام دوستان. نمرات امتحان پایان ترم  شما (گروه 343 رشته صنايع غذايي ) به صورت زیر است. آقاي قاسمي  و خانم سراب  شما به ترتیب بالاترین نمرات کلاس را بدست آورده اید. موفق باشید.

شماره دانشجويي

پایان ترم(از  14 نمره)

910146280

غايب

920193452

7.75

910014277

1.5

891034789

6

880219442

5.5

911169864

7

900216078

4.75

910824352

صفر

910149023

4.25

911125492

غايب

870248109

5

900216375

11.25

890219717

4.5

890219726

2

890219747

غايب

911155332

12.75

910116424

غايب

890219764

1.5

880219517

غايب

890219770

غايب

910818368

4.5

880219528

9

911123734

غايب

890587401

3.5

900227137

4

+ نوشته شده در  جمعه چهارم بهمن ۱۳۹۲ساعت 8:10  توسط احمد وجدانی  | 

نمرات پايان ترم رشته كامپيوتر (گروههاي605و625)

سلام دوستان. نمرات امتحان پایان ترم  شما (گروههاي605 و 1128 و سماء رشته كامپيوتر ) به صورت زیر است.  آقايان و خانمها  عليزاده - علي محمديان سرابي منصوري - صبوري شفيع و بزمي فاروجي   شما به ترتیب بالاترین نمرات کلاس را بدست آورده اید. موفق باشید.

شماره دانشجويي

پایان ترم(از 14 نمره)

870246408

9

870246444

6.25

870638517

غايب

911122501

غايب

880218033

2.75

910108350

13

911174866

3.25

910301882

2.75

880218108

5.25

880218149

9.75

90912005

غايب

891025843

غايب

891025758

6.25

922076269

10

900903450

3

920315982

4.5

920295028

8.75

911179880

4

911205729

نيم

922008338

غايب

900900551

4

922040494

غايب

910957483

11

9202600839

2.25

891031947

7.75

920273139

غايب

920288590

8

920313491

غايب

900900552

5

920289208

3.25

922064900

غايب

911185154

6

922008243

صفر

891027438

3

891030245

3.5

91011123

11

910111119

4.25

910111122

13.75

890707860

3

891110127

غايب

910523698

غايب

910111101

غايب

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم بهمن ۱۳۹۲ساعت 8:5  توسط احمد وجدانی  | 

نمرات پايان ترم رشته هاي روانشناسي باليني و راهنمايي و مشاوره (گروههاي790 و 1314و791)

سلام دوستان. نمرات امتحان پایان ترم  شما (گروههاي  790 و  1314 و 791 رشته هاي روانشناسي باليني و راهنمايي و مشاوره ) به صورت زیر است.  آقايان و خانمها  زارع  اصغري  - حكيمي تقي زاده  -  خورسندي فلاح-  محمدزاده حاج آقاجاني دلشاد كرماني براتي ساغري سامقاني و عودي شما به ترتیب بالاترین نمرات کلاس را بدست آورده اید. موفق باشید.

شماره دانشجويي

پایان ترم(از 14 نمره)

900527855

7

911145531

7.5

880219630

غايب

911142563

13.5

900213667

5

890219913

صفر

880219651

غايب

911134847

7

911117541

13

90022548

6

910065478

8.5

910077697

3

911124555

12.5

91000372

غايب

880219673

3

910005692

8

910077633

13.5

880219688

غايب

911124964

13

911174797

12.5

911119384

14

910040599

9

910374055

5.5

91000283

10.5

910283110

11.5

911127932

5

91128825

9.5

910128510

2

8904360271

غايب

910118087

9.5

900222820

11

910345561

7

910054898

9.5

9100201724

7

910056171

3.5

911130837

10

910123323

6

911160776

12.5

911139337

10

911159630

7.5

910117282

9

910088169

9

910066334

5

880219820

3.5

910064668

10.5

910269880

9

91118383

10.5

910002226

10

911146334

11.5

880219847

1

890220091

1

900631862

غايب

890220139

6

900235250

3.5

910819140

7

890219845

نيم

90267007

3.5

890017856

9.5

900216311

10.5

890219853

1.5

90267012

5.5

890219860

7

90267004

2.5

890220147

2

850213655

5

890219868

صفر

900639830

3

880219888

4.25

90267006

10

890219888

1.5

900526562

2

900234889

6

910029979

11

911126060

9.5

911136885

12.5

910338707

5

900218232

5.5

911160498

10.5

900213631

6

880219674

6.5

880219724

3.5

911125292

12.5

910340858

12.5

900214068

2.5

900228697

3.5

890220010

نيم

880219733

1

900226262

نيم

910326838

7

880219755

8

890220032

3

911123522

5.5

910029994

8

900227744

12.5

910373582

غايب

911710432

13

880219793

نيم

900527763

7.5

900527799

3

m 880449170

10

911174963

13

900527974

2.5

910174881

5

900235856

1

910077396

6

910093407

9

911118130

11

900221888

5.5

910056986

10

911126105

غايب

911718078

3.5

880219659

1

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲ساعت 13:17  توسط احمد وجدانی  | 

نمرات پايان ترم رشته مهندسي تكنولوژي (مكانيك خودرو- ساخت وتوليد) (گروههاي704 و 675)

سلام دوستان. نمرات امتحان پایان ترم  شما {گروههاي704 و 675 رشته مهندسي تكنولوژي (مكانيك خودرو-ساخت وتوليد) } به صورت زیر است. آقايان هجري -  راويان و برادر ريابي  شما به ترتیب بالاترین نمرات کلاس را بدست آورده اید. موفق باشید.

شماره دانشجويي

پایان ترم(از 14 نمره)

911192003

5.5

920281951

غايب

922036437

8

911702702

9

922024701

9

922032375

2

920305356

11

922032225

غايب

920273413

3

920301837

صفر

922032935

غايب

920293711

8.5

920308839

2

920281817

غايب

910684477

3

901156151

صفر

890622834

غايب

920307007

6.5

920285185

12.25

922072554

9.5

922074708

غايب

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۲ساعت 9:32  توسط احمد وجدانی  |